menu
Ciepło Systemowe dla Poznania

Dystrybucja energii elektrycznej

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. świadczy również usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do odbiorców przyłączonych do majątku Veolia Energia Poznań ZEC S.A. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

 

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla aglomeracji poznańskiej. Przedsiębiorstwo dysponuje urządzeniami wytwórczymi o mocy cieplnej 1212,5 MW oraz 283,5 MW mocy elektrycznej. Poza produkcją ciepła w wodzie gorącej i energii elektrycznej, zasilającej krajowy system energetyczny, zakład wytwarza również ciepło w parze technologicznej.

 

Spółka prowadzi działalność, jako przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie:

  • koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej uzyskanej dnia 06.10.1998 r. Decyzją Prezesa URE nr WEE/6/1270/U/1/98/AP, z późniejszymi zmianami,
  • koncesji na wytwarzanie ciepła uzyskanej dnia 06.10.1998 r. Decyzją Prezesa URE nr CC/194/1270/U/1/98/AP, z późniejszymi zmianami,
  • koncesji na obrót energią elektryczną uzyskanej dnia 24.02.2005 r. Decyzją Prezesa URE nr OEE/398/1270/W/2/2005/BT, z późniejszymi zmianami,
  • koncesji na dystrybucję energii elektrycznej uzyskanej dnia 01.04.2009 r. Decyzją Prezesa URE nr DEE/89/1270/W/OPO/2009/AJ.

 

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. prowadzi działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Veolia Energia Poznań ZEC S.A. i w bliskim sąsiedztwie.

 

Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna jest własnością Veolia Energia Poznań ZEC S.A., która prowadzi ruch i eksploatację tej sieci na terenie Veolia Energia Poznań  ZEC S.A. i w bliskim sąsiedztwie. Sieć dystrybucyjna nie jest połączona z siecią przesyłową, natomiast jest powiązana z siecią dystrybucyjną jednego przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator spółka z o.o. na napięciach 110, 15, 6 i 0,4 kV.

 

Podstawowymi obiektami w zakresie dystrybucji energii elektrycznej są:

  • 20 polowa rozdzielnia 110 kV;
  • 32 polowa rozdzielnia 15 kV;
  • Rozdzielnia 6 i 0,4 kV;
  • Linia napowietrzna 110 kV;
  • Linie kablowe 15, 6 i 0,4 kV.

 

Rozdzielnia 110 kV łączy linie z bloków wytwórczych Veolia Energia Poznań ZEC S.A. sieć 110 kV Enea Operator spółka z o.o. oraz sieci zasilające odbiorców na poziomie 110/15 kV. Poprzez transformatory 110/15 kV i 110/6 kV przyłączone do rozdzielni 110 kV zasilani są odbiorcy na poziomie SN i nN.

 

Taryfa dla usług dystrybucji e.e.

 

 

Plik do pobrania Powołanie na OSD

Plik do pobrania Karta aktualizacji nr 1/2017 IRiESD

Plik do pobrania Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł - stan na 30.09.2017

Plik do pobrania Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł o napięciu pow. 1 kV - stan na dzień 31.12.2017

Plik do pobrania Dane o sieci OSD - stan na dzień 1.01.2018

Plik do pobrania Wskaźniki czasów przerw za 2017

Plik do pobrania Lista sprzedawców - stan na dzień 1.01.2018

Plik do pobrania Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego - 2018 r.

Menu główne