×

Veolia Poznań pionierem na drodze do odejścia od węgla

Od 2012 roku Veolia w Poznaniu, wspólnie z Partnerami, zainicjowała szereg innowacyjnych rozwiązań, które wpłynęły na zmniejszenie zużycia węgla oraz ograniczenie emisji CO2 aż o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku. Budowa dwóch nowych bloków gazowych, to kolejny znaczący krok w konsekwentnie realizowanej strategii odejścia od węgla. Dzięki zaawansowanym technologiom na rzecz dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, do 2030 roku Poznań wysunie się na pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Veolia dąży do bycia liderem transformacji ekologicznej

Od ponad dziesięciu lat Veolia Energia Poznań aktywnie realizuje globalną strategię Veolii, która zakłada całkowite odejście od węgla do 2030 roku oraz osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ambicją Grupy na świecie jest zdobycie pozycji lidera transformacji ekologicznej, poprzez rozwój energetyki opartej na biometanie, wodorze oraz cieple odpadowym.

Philippe Guitard, Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Veolii na Europę Środkowo-Wschodnią „W Europie głównymi zobowiązaniami Grupy Veolia jest dekarbonizacja naszych działań oraz wspieranie naszych klientów w zmniejszaniu ich śladu węglowego. Zobowiązaliśmy się do wyeliminowania węgla z produkcji energii i ciepła do 2030 roku i promowania wdrażania zrównoważonych, lokalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Nasza Grupa zainwestowała w ten program 1,5 miliarda euro, z czego znacząca część przeznaczona została na inwestycje tutaj, w Poznaniu, gdzie chętnie angażujemy się w strategiczne partnerstwa na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów, ochrony zasobów naturalnych i realnego wpływu na jakość życia mieszkańców”.

Veolia Energia Poznań konsekwentnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji Poznania. W 2021 roku uruchomiony został akumulator ciepła, który jak wielki termos, magazynuje nadwyżki ciepła. Następnie są one dystrybuowane w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Instalacja pozwala zmniejszyć zużycie węgla w procesie produkcji ciepła o 11,5 tys. ton oraz zredukować emisję CO2 do atmosfery o 24 tys. ton rocznie – to jakby posadzić 4 miliony dużych drzew i ograniczyć dostawy węgla aż o 190 wagonów. Ponadto, Veolia w Poznaniu we współpracy z Volkswagen Poznań zrealizowała projekt pozwalający na odzysk ciepła odpadowego z procesów wytapiania aluminium w odlewni Volkswagen. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na ogrzanie około 4500 mieszkań w 45 okolicznych budynkach wielorodzinnych. Kolejnym działaniem na rzecz poprawy efektywności energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej jest podpisane, pomiędzy Miastem Poznań, Spółką Aquanet – należącej do czołówki przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz Veolią, porozumienie o współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Veolia podjęła także próbę zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW, która może pokryć całoroczne zapotrzebowanie na ciepło dla niemal 20 proc. mieszkańców Poznania (miasto ma niewiele ponad 500 tys. mieszkańców). Partnerem przy tym przedsięwzięciu jest duński Innargi – międzynarodowa firma geotermalna realizująca projekty w Europie Północnej i Wschodniej, której misją jest zapewnienie Europie czystego i niezawodnego ogrzewania dzięki odnawialnym zasobom, czyli energii geotermalnej.

Frédéric Faroche, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce: “Nasza wizja transformacji energetycznej jest zgodna z zakładanymi celami klimatycznymi, ujętymi w unijnych regulacjach, takich jak pakiet “Fit for 55”. Jego postulaty skierowane są na redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego gospodarowania zasobami i stanowią kluczowy element naszej strategii, która zakłada całkowitą redukcję CO2 i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jesteśmy dumni z konsekwentnie realizowanych projektów dekarbonizacyjnych w Poznaniu, które już dziś pozwoliły na zmniejszenie zużycia węgla oraz ograniczenie emisji CO2 aż o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku. Cieszę się, że dzięki zaawansowanym rozwiązaniom Veolii, do 2030 roku Poznań wysunie się na pozycję lidera wśród polskich miast w pokonywaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym”.

Strategiczne partnerstwo kluczem do zbudowania zrównoważonego miasta

Dekarbonizacja energetyki jest kluczowym czynnikiem, warunkującym adaptację miast do zmian klimatu. Wiele zależy od tempa realizowanych inwestycji. Realizowany przez Veolię Energię Poznań ambitny plan transformacji ekologicznej, który do tej pory pozwolił na ograniczenie emisji CO2 o 60 proc. w porównaniu do 1990 roku, nie byłby możliwy bez zaangażowania Partnerów takich, jak Aquanet, Volkswagen Poznań, Innargi oraz Siemens Energy. Veolia od wielu lat ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, aktywnie poszukując proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań.

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania: „Do zbudowania prawdziwie zielonego miasta, konieczna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego realizujemy projekt „Poznań z Energią”. Miasto razem z Veolią i Aquanetem w ramach interdyscyplinarnego zespołu chcemy wypracowywać wspólnie rozwiązania w zakresie polityki energetycznej miasta. Do najważniejszych zadań zespołu należy współpraca w zakresie transformacji energetycznej Poznania. To poprawa efektywności energetycznej w miejskich budynkach, promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz działania promujące racjonalne zużycie energii”.

Nowoczesne bloki gazowe kolejnym krokiem na drodze do dekarbonizacji
Jan Pic, Prezes Zarządu Veolia Energia Poznań S.A:
“Planowane uruchomienie nowych bloków gazowych o łącznej mocy cieplnej do 214 MW i mocy elektrycznej do 114 MW, nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku. Już za niespełna dwa lata Poznań zyska nie tylko nowoczesne i ekologiczne źródła energii, ale będzie też przygotowany technologicznie do wykorzystania wodoru. W połączeniu z innymi dotychczasowymi i planowanymi projektami w rozwój technologii odzysku energii i podnoszenia efektywności energetycznej, konsekwentnie budujemy system oparty na poszanowaniu zasobów w interesie mieszkańców i środowiska”.

Luiz Hanania, Wiceprezes Zarządu Veolia Energia Polska, Dyrektor ds. finansowych, efektywności operacyjnej, transformacji cyfrowej i innowacji na strefę Europy Środkowo-Wschodniej: „W Grupie Veolia skupiamy się na optymalizacji działalności operacyjnej, zarówno pod względem ponoszonych kosztów, jak i wpływu na środowisko. Ograniczenie śladu węglowego, emisji zanieczyszczeń oraz podniesienie efektywności w zakresie wykorzystywania surowców naturalnych prowadzi do zrównoważonego rozwoju. Budowa bloków gazowych w Poznaniu pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 aż o 35 proc. To nasz realny wkład w transformację ekologiczną miasta, ale przede wszystkim przykład kompleksowej zmiany naszego modelu biznesowego, odejścia od węgla i zastąpienia go mniej emisyjnym paliwem”.

Grzegorz Należyty, Wiceprezes Siemens Energy CEE, Dyrektor Zarządzający Siemens Energy Polska: ,,Z uwagi na ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja sektora ciepłowniczego, niezbędne są inwestycje oparte na technologiach, które są przystosowane do zmiany paliw w dłuższej perspektywie. Nasze turbiny umożliwią w przyszłości współspalanie mieszanki gazu i wodoru, a docelowo wyłącznie wodoru. Zapewni to bezpieczeństwo dostaw energii i efektywność sieci ciepłowniczej. Jesteśmy pewni, że nowa inwestycja znacząco poprawi jakość życia mieszkańców, wpłynie pozytywnie na ich lepsze samopoczucie oraz będzie znaczącym krokiem ku dekarbonizacji stolicy Wielkopolski”.

Projekt gazowy Veolii w Poznaniu wygrał już kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2026 roku. Poznańskie bloki gazowe będą wyposażone w nowoczesne i niezawodne turbiny gazowe SGT-800, które umożliwiają współspalanie wodoru i ich dalszą modernizację w kierunku całkowitego przejścia na wodór. Innowacyjna technologia pozwoli również na wykorzystanie biometanu, którego potencjał jest w Polsce rozwijany.

Informacje dotyczące realizowanego projektu
Nowy system kogeneracji gazowej w Poznaniu zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz będzie miał wpływ na zapewnienie czystszego powietrza dla mieszkańców. Nowoczesne bloki gazowe będą produkować rocznie 800 GWh energii elektrycznej oraz 3,5 tys. GJ ciepła. Projekt przyczyni się również do odejścia od spalania węgla, ograniczając jego transport w skali 6,5 tys. wagonów rocznie oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych. Efekt środowiskowy w zakresie redukcji emisji CO2 wyniesie 390 tys. ton rocznie, co można porównać z nasadzeniem 40 tysięcy hektarów lasu

Dane dotyczące bloków gazowych

Łączna moc elektryczna114 MW
Łączna moc cieplna214 MW
Roczna ilość wyprodukowanej
energii elektrycznej
800 GWh
Roczna ilość wyprodukowanej
energii cieplnej
3,5 tys. GJ
Roczna redukcja emisji CO2390 tys. ton
Roczna redukcja emisji SOx357 ton
Roczna redukcja emisji NOx300 ton

Grupa Veolia dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Zatrudnia około 220 000 pracowników na całym świecie, którzy tworzą i wdrażają rozwiązania w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poprzez swoją działalność w trzech uzupełniających się obszarach Veolia przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz poprawy ich dostępności. W 2022 r. Grupa Veolia dostarczyła wodę pitną 111 milionom ludzi, obsłużyła 97 mln osób w zakresie usług ściekowych, wyprodukowała prawie 44 miliony MWh energii i przetworzyła 61 mln ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) osiągnęła w 2022 roku skonsolidowany przychód w wysokości 42,9 miliarda euro. www.veolia.com

Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od ponad 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Veolia w Polsce zatrudnia 4 500 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 59 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Veolia EKOZEC, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Veolia w Poznaniu jest wytwórcą i dystrybutorem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło około 60 proc. mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Kontynuuje niemal 120-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, oferując swoim klientom innowacyjne i dopasowane do potrzeb usługi energetyczne. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia, spółka tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania. www.energiadlapoznania.pl

Kontakt dla mediów:

Veolia Polska SA
Magdalena Kempiński
tel.: (+48) 516 141 414
magdalena.kempinski@veolia.com

Veolia Poznań SA
Olga Fasiecka
tel.: (+48) 725 755 618
olga.fasiecka@veolia.com