×

Jeśli w otoczeniu swojego miejsca pracy zaobserwujesz jakąś niezgodność z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, zeskanuj kod QR i wypełnij formularz. Zajmie Ci to minutę – a możesz uratować komuś zdrowie i życie.

Bezpieczeństwo jest dla Veolii Energii Poznań priorytetem. Ochrona zdrowia i życia pracowników a także podwykonawców stawiana jest zawsze na pierwszym miejscu – temu służą rozbudowane systemy bezpieczeństwa i liczne działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy i poza nim.

Strefa dla wykonawcy

1. Przewodnik dla wykonawcy

Bezpieczeństwo podczas wykonywania wszelkich prac na terenie Veolii Energii Poznań jest dla nas niezwykle ważne – dotyczy to także wykonawców i podwykonawców. Już na wstępie współpracy informujemy ich o naszych wymaganiach i obowiązujących standardach.

Podpisanie umowy/zlecenia

Podstawowymi dokumentami, umożliwiającymi rozpoczęcie współpracy są umowa i zlecenie. Ważne aby niezależnie od rodzaju zobowiązania zapoznać się z częścią dotyczącą bezpieczeństwa.

Spotkanie rozpoczynające projekt / współpracę zakończone protokołem

Spotkanie rozpoczynające oraz spisanie protokołu ze spotkania rozpoczynającego ma na celu m. in. ustalenie osób zaangażowanych we współpracę, wskazanie osób pełniących nadzór nad pracamim, ustalenie funkcji oraz uzgodnienie częstotliwość narad projektowych. Przykładowy protokół jest załącznikiem nr 5 do Planu BIOZ ale może być stosowany jako wzór.

Protokolarne przekazanie frontu robót (jeśli dotyczy)

Jeżeli wykonawca przejmuje protokolarnie od inwestora teren inwestycji, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie (art. 652 K.c.).

Przekazanie Planu BIOZ (jeśli dotyczy)

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w skrócie nazywany Planem BIOZ, jest to dokument opisujący sposób wykonywania danego zadania budowlanego pod względem bezpieczeństwa pracy. Plan BIOZ opracowuje Kierownik Budowy, a następnie zapoznaje z nim kadrę oraz przekazuje go Podwykonawcom. (UWAGA! jeśli zostało wydanych kilka pozwoleń na budowę – otrzymasz kilka planów). Informacje w nim zawarte omawiane są również podczas szkolenia wprowadzającego na budowę. Plan BIOZ powinien zostać uzgodniony z Veolia.

Uzgodnienie zapisów IBWR / POR

Obowiązek sporządzenia IBWR przez wykonawcę prac i zapoznanie z nią pracowników wynika z § 2 rozporządzenia bhp podczas wykonywania robót budowlanych.
Instrukcja ta musi zostać opracowana i zaakceptowana, a także uzgodniona z Veolia przed rozpoczęciem prac. Należy ją aktualizować w razie zmiany sposobu wykonania prac (zmiana maszyn, urządzeń, zastąpienie środków ochrony zbiorowej środkami ochrony indywidualnej itp.). Instrukcja powinna zawierać opis rzeczywiście wykonywanych prac z zaplanowanym sposobem zabezpieczeń (zbiorowych i indywidualnych), zasobów ludzkich, maszyn, urządzeń i wymaganych uprawnień do ich obsługi. Ma w sposób jasny i przejrzysty wskazywać sposób wykonania prac.

Projekt Organizacji Robót (POR) opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi na każdym etapie prowadzonych robót.Projekt ten musi zostać opracowany i zaakceptowany, a także uzgodniony z Veolia przed rozpoczęciem prac. Konieczność opracowania POR wynika z wewnętrznych uregoulowań Veolia. Wykaz Prac na które wymagany jest POR znajduje się: Zastosowanie _Wymagań BHP, ppoż i ochrony środowiska_POR powinien zawierać opis rzeczywiście wykonywanych prac z zaplanowanym sposobem zabezpieczeń (zbiorowych i indywidualnych), zasobów ludzkich, maszyn, urządzeń i wymaganych uprawnień do ich obsługi. Ma w sposób jasny i przejrzysty wskazywać sposób wykonania prac.

Dostarczenie uzupełnionego Oświadczenia Wykonawcy

Przed szkoleniem należy dostarczyć wypełnione Oświadczenie Podwykonawcy w zakresie bhp. Pamiętaj aby dokumenty były wypełnione starannie i czytelnie. Dopisywanie do Oświadczenia nazwisk pracowników dopuszczonych do wykonywania prac w innym terminie niż wskazuje na to data znajdująca się przy podpisie przedstawiciela podwykonawcy, jest zabronione! Osoba prowadząca szkolenie, sprawdzi czy nazwiska osób, które pojawiły się na szkoleniu są zgodne z podanymi na Oświadczeniu Podwykonawcy w zakresie bhp.

Wydanie Przepustki

Po podpisaniu dokumentów / Weryfikacji czy podpisane tj.: lista osób przeszkolonych podczas szkolenia wprowadzającego, Uzgodnione z Veolia IBWR / POR, podpisane przez twórców i osoby zapoznane.

Po podpisaniu wszystkich dokumentów następuje wydanie przepustki i pracownik może rozpocząć prace na terenie Veolia. Pamiętaj, że za bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i gości odpowiadamy wszyscy. Veolia Energia Poznań S.A. jako gospodarz określa zasady i warunki przebywania i pracy na terenie, często też realizujemy prace na terenach miejskich gdzie należy dostosować się do dodatkowych zasad i zagrożeń tam panujących. Na wielu budowach funkcjonuje przepustka dla gościa, czyli osób, które przychodzą na teren budowy zobaczyć zakres prac np. potencjalni wykonawcy prac, dostawcy materiałów, narzędzi, sprzętu, architekci, konstruktorzy itd. Pojawiają się na obiektach najczęściej jednorazowo i często nie przechodzą szkoleń wprowadzających, jednak są w znacznym stopniu narażeni na zagrożenia wynikające z charakteru prac. Pamiętaj, że takie osoby nigdy nie powinny pozostawać bez opieki na terenach Veolia.

2. Instrukcje obowiązujące w Veolia Energia Poznań

Jeśli w otoczeniu swojego miejsca pracy zaobserwujesz jakąś niezgodność z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, zeskanuj kod QR i wypełnij formularz. Zajmie Ci to minutę – a możesz uratować komuś zdrowie i życie.