×

Rozwój miasta

Poznań to ważny ośrodek przemysłu, handlu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki. Szczególną pozycję – zarówno w kraju, jak i Europie – zapewnia mu położenie geograficzne i komunikacyjne.

Tu znajduje się potencjał naukowo-badawczy, tu inwestuje kapitał zagraniczny, tu mieszczą się instytucje otoczenia biznesu.. Aglomeracja poznańska to obszar zurbanizowany (także poza miastem), z prężnym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką, rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym i atrakcyjny turystycznie. To dobre perspektywy wszechstronnego rozwoju – tym bardziej że Poznań musi sprostać wyzwaniom konkurencyjności innych miast Europy. Tak więc konieczna będzie budowa nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki, zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu, poprawa jakości życia mieszkańców a wreszcie rozwój funkcji metropolitalnych.

Istotne znaczenie dla poprawy jakości życia ma ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami. Głównym wyzwaniem jest takie prowadzenie tej gospodarki, by zaspokoić potrzeby mieszkańców, nie zaniedbując troski o stan środowiska naturalnego. Proponowany przez władze miasta program „Czysty Poznań” zakłada zrównoważony system gospodarki odpadami oraz budowę odpowiedniej infrastruktury w ramach ekologicznego zarządzania wodami, energią elektryczną, cieplną i gazową, odprowadzaniem ścieków i prawidłową gospodarką wodami odpadowymi. Ta dbałość o otaczającą nas przyrodę może stać się wyróżnikiem Poznania, budować jego wizerunek w kraju i za granicą.