×

Siedziba spółki: ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Dane rejestrowe:

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020765

NIP: 777-00-00-755

REGON: 630956570

Kapitał zakładowy: 105.947.725,00 złotych (wpłacony w całości)


Veolia Energia Poznań zawiadamia o dematerializacji akcji Spółki

W załączeniu: wezwanie do złożenia dokumentów, zgoda na komunikację elektroniczną, upoważnienie akcjonariusza , wniosek o umorzenie i pokwitowanie złożenia odcinka

8.06.2020Veolia Energia Poznań zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu – Statut Spółki z 5.06.209

Attachments