×

Przedsiębiorstwa ciepłownicze są przede wszystkim dostawcami ciepła dla celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Warto jednak wiedzieć, że dzięki swojemu doświadczeniu, fachowej kadrze i zapleczu technicznemu dostawcy ciepła systemowego oferują również wiele dodatkowych usług związanych z podstawowym zakresem swojej działalności – od badań, przez obsługę instalacji, eksploatację i remonty, po ekspertyzy i doradztwo. Oferta.

W każdym mieście firmy mają własną, dużą ofertę, dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych, specjalistycznych usług dla zakresu okołociepłowniczego:

 • eksploatacja urządzeń węzłów cieplnych należących do odbiorcy i czynności regulacyjno-konserwacyjne;
 • serwis awaryjny urządzeń węzła cieplnego i wybranych urządzeń instalacji wewnętrznych stanowiących własność odbiorcy, w tym czyszczenie urządzeń węzła, płukanie wymienników ciepła, odpowietrzanie i uzupełnianie instalacji wewnętrznej oraz usuwanie drobnych usterek, naprawa lub wymiana zużytych urządzeń węzła;
 • zabezpieczenie antybakteryjne instalacji wewnętrznej c.w.u. – w tym wykonanie szoku termicznego instalacji wewnętrznej, czyszczenie, dezynfekowanie
 • i usuwanie kamienia z zasobnika c.w.u. oraz montaż i kontrola zaworu antyskażeniowego;
 • usługi dla administratorów budynków związane z legalizacją lub montażem nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych tzw. podliczników ciepła dla celów indywidualnego rozliczania zużycia ciepła. Dodatkowo usługi z zakresu bilansowania zużycia ciepła na cele c.o. i c.w.u. na podstawie wskazań zamontowanych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych;
 • pakiet usług inżynierskich związanych z określaniem przyczyn nieprawidłowości pracy
 • węzłów i systemów cieplnych i propozycją poprawy ich efektywności energetycznej;
 • pomiary strat ciepła za pomocą kamery termowizyjnej.

Przeglądając oferty firm ciepłowniczych w kilku dużych polskich miastach można w ramach usług okołociepłowniczych dodatkowo zauważyć:

 • usługi instalacyjno-montażowe obejmujące m.in. wymianę grzejników, przesunięcia elementów grzewczych w części instalacji odbiorcy;
 • budowę, remonty i modernizację kompaktowych stacji wymienników c.o. i c.w.u.;
 • wykonawstwo instalacji elektrycznych do 1 kV w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz przeglądy konserwacyjne instalacji elektroenergetycznych;
 • przeglądy stanów instalacji ochrony przeciwpożarowej;
 • przeglądy posezonowe i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne pomp;
 • eksploatację lokalnych kotłowni gazowych i olejowych, w tym czynności takie jak badanie składu chemicznego wody, odmulanie zbiornika, regulacja i czyszczenie palnika itp.;
 • doradztwo w zakresie audytów energetycznych i rozwiązań technicznych związanych z efektywnym gospodarowaniem energią;
 • przygotowanie certyfikatów energetycznych budynków;
 • eksploatację wewnętrznych instalacji zimnej wody, kanalizacji i wentylacji;
 • modernizację gospodarki cieplnej klienta wraz z eksploatacją w formule ESCO;
 • opracowywanie „Projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Ciekawą ofertą dla podmiotów zewnętrznych są także usługi wykonywane w specjalistycznych labolatoriach przedsiębiorstw ciepłowniczych m.in.:

 • wszelkiego rodzaju pomiary i analizy w zakresie ochrony środowiska;
 • pomiary warunków środowiska pracy, pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego;
 • analizy paliw stałych, takich jak: węgiel kamienny, koks, biopaliwa stałe (zrębki drzewne, wierzba energetyczna, brykiet ze słomy itp.);
 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji spalania paliw.

Jak widać z przedstawionego wachlarza usług, dzisiejsze nowoczesne przedsiębiorstwa ciepłownicze to nie tylko sprzedaż ciepła, ale duża gama świadczeń okołociepłowniczych, dzięki którym klienci mogą efektywniej zarządzać budynkiem i energią, szybko reagować na usterki, modernizować własne urządzenia i instalacje korzystając z doradztwa i wykonawstwa zawodowych energetyków. Wszystko to nie jest bez znaczenia kiedy liczy się kompleksowość i fachowość obsługi a także jej strona ekonomiczna.