×

Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców na obszarze objętym koncesją na jej dystrybucję przez Veolię Energię Poznań SA , jest realizowana przez sprzedawców, posiadających zawartą ze Spółką generalną umowę dystrybucyjną (GUD). Lista wszystkich Sprzedawców wyszczególniona została w zakładce „Dystrybucja e.e.” – pliki do pobrania – plik „Lista sprzedawców”.

Zmiana sprzedawcy

Aby dowolny sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną do danego Uczestnika Rynku Detalicznego (URD) na terenie Veolia Energia Poznań S.A., musi posiadać zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych zwaną również Generalną Umową Dystrybucji. Ponadto sprzedawca ten winien mieć określony Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (URB), z którym Veolia Energia Poznań S.A. zawiera Umowę o świadczenie usług dystrybucji (URB – Veolia Energia Poznań S.A.), umożliwiającą temu podmiotowi pełnienie funkcji URB, na obszarze sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Poznań S.A.

1. Pierwsza zmiana sprzedawcy, gdy URD udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz, które powinno być doręczone wraz z innymi dokumentami do Veolia Energia Poznań S.A. i dotychczasowego Sprzedawcy:

 • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży.
 • Nowy sprzedawca wypowiada Umowę kompleksową z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
 • Nowy sprzedawca dokonuje zgłoszenia zmiany sprzedawcy i doręcza je do Veolia Energia Poznań S.A. w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży.
 • Veolia Energia Poznań S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy kompleksowej.
 • Veolia Energia Poznań S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno – prawnym (rozwiązana umowa kompleksowa, kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy, dostosowane układy pomiarowo – rozliczeniowe dla URD przyłączonych do sieci WN i SN) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź do Nowego Sprzedawcy.
 • Veolia Poznań S.A. przygotowuje Umowę o świadczenie usług dystrybucji i przesyła Nowemu Sprzedawcy celem podpisania w imieniu i na rzecz URD.
 • Veolia Poznań S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo – rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do Nowego Sprzedawcy.

2. Pierwsza zmiana sprzedawcy gdy URD nie udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz:

 • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży.
 • URD wypowiada Umowę kompleksową z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
 • Nowy sprzedawca i URD dokonują zgłoszenia zmiany sprzedawcy i doręczają do Veolia Energia Poznań S.A. w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży.
 • Veolia Energia Poznań S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy kompleksowej.
 • Veolia Energia Poznań S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno – prawnym (rozwiązana umowa kompleksowa, kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy, dostosowane układy pomiarowo – rozliczeniowe dla URD przyłączonych do sieci WN i SN) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź URD i Nowego Sprzedawcy.
 • Veolia Energia Poznań S.A. przygotowuje Umowę o świadczenie usług dystrybucji i przesyła URD celem podpisania.
 • Veolia Poznań S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo – rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do Nowego Sprzedawcy.

3. Kolejna zmiana sprzedawcy gdy URD udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz, który powinien być doręczony wraz z innymi dokumentami do Veolia Energia Poznań S.A. i dotychczasowego Sprzedawcy:

 • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży.
 • Nowy sprzedawca wypowiada Umowę sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
 • Nowy sprzedawca dokonuje zgłoszenie zmiany sprzedawcy i doręcza do Veolia Energia Poznań S.A. w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży.
 • Veolia Energia Poznań S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy kompleksowej.
 • Veolia Energia Poznań S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno – prawnym (rozwiązana umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź do Nowego Sprzedawcy.
 • Veolia Energia Poznań S.A. przygotowuje zmianę (Aneks) w Umowie o świadczenie usług dystrybucji (zmiana Sprzedawcy) i przesyła Nowemu sprzedawcy celem podpisania w imieniu i na rzecz URD.
 • Veolia Energia Poznań S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo – rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do Nowego Sprzedawcy.

4. Kolejna zmiana sprzedawcy gdy URD nie udziela Nowemu Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz:

 • Nowy sprzedawca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z URD, określając w niej datę rozpoczęcia sprzedaży.
 • URD wypowiada Umowę sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
 • Nowy sprzedawca i URD dokonują zgłoszenia zmiany sprzedawcy i doręczają do Veolia Energia Poznań S.A. w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty rozpoczęcia sprzedaży.
 • Veolia Energia Poznań S.A. występuje z pytaniem do dotychczasowego Sprzedawcy o skuteczność rozwiązania Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 • Veolia Poznań S.A. weryfikuje w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zmiany sprzedaży pod względem formalno – prawnym (rozwiązana umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz kompletność danych na zgłoszeniu zmiany sprzedawcy) i potwierdza bądź odrzuca przedmiotowe zgłoszenie przygotowując odpowiedź URD i Nowego
 • Sprzedawcy.
 • Veolia Energia Poznań S.A. przygotowuje zmianę (Aneks) w Umowie o świadczenie usług dystrybucji (zmiana Sprzedawcy) i przesyła URD celem podpisania.
 • Veolia Energia Poznań S.A. odczytuje na dzień zmiany sprzedawcy układy pomiarowo – rozliczeniowe URD i przekazuje dane do dotychczasowego Sprzedawcy celem końcowego rozliczenia oraz do Nowego Sprzedawcy.

W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy w podanych powyżej zakresach prosimy o kontakt.

Attachments