×

Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych wraz z węzłem cieplnym dla budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Budowa przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych 2xDN80-100mm, wraz z węzłem cieplnym, dla budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 26-06-2018

Termin składania ofert: 06-08-2018r do godz. 12.30

Miejsce składania ofert:

VEOLIA Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016 Poznań

kancelaria: parter bud. C

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

09-01-2019 Informacja o unieważnieniu postępowania