×

Projekt „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 2K”

Opis projektu

Dyrektywa IED wprowadziła nowe wartości dopuszczalnych emisji z jednostek kotłowych. Aby sprostać tym wymaganiom konieczne było zabudowanie na kotle 2K instalacji odsiarczania spalin. W wyniku przetargu wybrano metodę półsuchego odsiarczania opartą na technologii modułowej NID firmy ALSTOM.

Podstawą instalacji odsiarczania są trzy moduły NID  „C” integrujące kanał reaktora i filtr workowy. Proces odsiarczania przebiega w kanale reaktora, gdzie do strumienia spalin wprowadzany zostaje sorbent i cyrkulujący produkt poreakcyjny. Następnie spaliny kierowane są do filtra workowego, gdzie następuje pozbawianie spalin części stałych. Sorbent i produkt końcowy magazynowane są w zbiornikach. Dla pokonania oporów instalacji zabudowany jest wentylator wspomagający z regulacją wydajności poprzez przemiennik częstotliwości. Dla prawidłowego funkcjonowania IOS zabudowane zostały instalacje pomocnicze, jak wody procesowej, sprężonego powietrza, powietrza fluidyzującego i uszczelniającego, transportu produktu poreakcyjnego. Urządzenia elektryczne instalacji zasilane są z dedykowanej rozdzielni elektrycznej. Sterowanie pracy instalacji realizowane jest z systemu blokowego BC 100.

Postęp wdrażania

Realizację projektu rozpoczęto 16.12.2013 r. Po zakończeniu prac przeprowadzono rozruch urządzeń oraz ruch próbny instalacji. W dniu  20.10.2015 r. instalację przekazano do eksploatacji.

Osiągnięcia w realizacji projektu

Prace objęte projektem zrealizowano zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Wykonawcą.

Rezultaty projektu

Efektem przeprowadzonej modernizacji jest osiągnięcie parametrów emisyjnych na poziomie:

– SOX poniżej 180 mg/Nm3

– zawartość pyłu poniżej 15 mg/ Nm3.

Dane kontaktowe

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

61-016 Poznań

Ul. Gdyńska 54

Dofinansowanie

Projekt był dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013  Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.5: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza.

http://www.pois.gov.pl/