×

Projekt „Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 3K” (OP430)

Projekt „Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 3K” (OP430)

Opis projektu

Modernizację  istniejącej instalacji odsiarczania spalin Drypac  przeprowadzono w celu dostosowania jej do nowych norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED. Zakres prac obejmował modernizacje:

Reaktor – absorber – zabudowa nowych lanc rozpylających wraz z zabudową zbiornika buforowego sprężonego powietrza używanego do atomizacji zawiesiny reakcyjnej. Przeprowadzono modyfikację odbioru i transportu produktu stałego z absorbera jak również modyfikację kierownic spalin na wlocie do absorbera.

Filtr workowy – wymiana wszystkich koszy i worków w celu poprawy właściwości filtracyjnych. Zmodernizowano także instalację  transportu produktu końcowego.

Przeprowadzono również modernizację instalacji przygotowania, transportu i dawkowania sorbentu.

Dla zapewnienia właściwego prowadzenia procesu odsiarczania zabudowane zostały dodatkowe punkty pomiarowe. W systemie sterowania  wprowadzono nowe algorytmy sterowania i przeprowadzono  optymalizację procesu odsiarczania poprzez dobór nowych parametrów procesowych.

Postęp wdrażania

Prace modernizacyjne na obiekcie rozpoczęto 19 sierpnia 2014r. Po zakończeniu prac przeprowadzono rozruch urządzeń oraz ruch próbny instalacji, który zakończono z wynikiem pozytywnym 08 grudnia 2014r. W dniu 15.12.2014 przekazano instalację odsiarczania spalin do eksploatacji.

Osiągnięcia w realizacji projektu

Prace objęte projektem zrealizowano zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z Wykonawcą. Krótki czas realizacji wymuszony był planami produkcyjnymi dla bloku nr3.

Rezultaty projektu

Efektem przeprowadzonej modernizacji jest osiągnięcie parametrów emisyjnych na poziomie:

– SOX poniżej 190 mg/Nm3

– zawartość pyłu poniżej 15 mg/ Nm3.

Dane kontaktowe:

Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

ul. Gdyńska 54

61-016 Poznań

 

Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

http://eeagrants.org/