×

Opis projektu

Budowę Systemu Kogeneracji w Szlachęcinie przeprowadzono w celu
wyeliminowania źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem kamiennym) i
zastąpienia go nowoczesnym niskoemisyjnym źródłem, w którym ciepło produkowane
jest w wysokosprawnej kogeneracji oraz w układzie pompy ciepła odzyskującej
ciepło odpadowe ze ścieków oczyszczonych.

Projekt obejmuje budowę budynku technologicznego w którym umieszczone są:
wysokosprawny układ kogeneracyjny (spalinowy silnik tłokowy zasilany gazem
ziemnym napędzający generator prądu), układ dwustopniowej pompy ciepła, układy
technologiczne, zasilające, sterownicze; zbiornik retencyjny ścieków
oczyszczonych, sieci międzyobiektowe, sieć cieplna preizolowana łącząca System
Kogeneracji z MSC.

Układ wysokosprawnej kogeneracji produkuje w skojarzeniu energię cieplną,
która jest wysyłana poprzez MSC do Klientów oraz energię elektryczną, która wykorzystywana
jest do zasilania układu pompy ciepła. Pompa ciepła odzyskuje ciepło odpadowe
ze ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni i to ciepło przesyła
poprzez MSC do Klientów.

Dane techniczne:

Układ Kogeneracji:

Moc elektryczna      Qel = 1,001 MW,

Moc cieplna              Qc = 1,3 MW

Układ pompy ciepł:

Moc cieplna              Qc = 1,65 MW

Łączna moc cieplna
Systemu Kogeneracji Qc = 2,95 MW

Dla zapewnienia właściwego prowadzenia procesu technologicznego zabudowany
został nowoczesny i zaawansowany system sterowania i nadzoru. W systemie
sterowania  zastosowano algorytmy sterowania zapewniające bezobsługową
pracę Systemu a zarazem możliwość wielowariantowego optymalizowania pracy
Systemu Kogeneracji.

Postęp wdrażania

Prace budowlane na obiekcie rozpoczęto we wrześniu 2019. Po zakończeniu
prac w październiku 2020 przeprowadzono rozruch technologiczny oraz ruch próbny
instalacji, który zakończono z wynikiem pozytywnym 13.listopada 2020. W dniu 07.12.2020
przekazano System Kogeneracji w Szlachecinie  do eksploatacji.

Osiągnięcia w realizacji projektu

Prace objęte projektem zrealizowano zgodnie z harmonogramem zawartym w
umowie z Wykonawcą, zgodnie z wymaganiami jakościowymi oraz zgodnie z
zaplanowanym budżetem. 

Rezultaty projektu

Efektem budowy i uruchomienia Systemu Kogeneracji w Szachęcinie jest:

– całkowite wyeliminowanie emisji pyłu do atmosfery,

–  redukcja rocznej emisji gazów
cieplarnianych – 12.365,50 Ton równoważnika CO2/rok,

–  zmniejszenie zużycia energii
pierwotnej – 40.122,52 GJ/rok

Dane kontaktowe:

Veolia Energia Poznań
S.A.

ul. Energetyczna 3

61-016 Poznań

Projekt dofinansowany przez NFOŚiGW ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Działania 1.6 “Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1. “Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki“.