×

Dokumenty niezbędne przy realizacji sieci ciepłowniczej przez Inwestora, to m.in.:

 • 2 egzemplarze kompletnego, uzgodnionego z Veolią Energią Poznań S.A. projektu budowlano-wykonawczego sieci
  ciepłowniczej,
 • protokół z Narady Koordynacyjnej,
 • podkład mapowy z Narady Koordynacyjnej,
 • uzyskanie niezbędnych zgód / pozwoleń (m.in. opinia archeologiczna, pozwolenie MKZ, Decyzja lokalizacyjna ZDM, Decyzja o
  ustaleniu lokalizacji celu publicznego, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych) (jeżeli dotyczy)
 • projekty zabezpieczenia kolizji z urządzeniami podziemnymi wraz z uzgodnieniami z właścicielami tych urządzeń (jeżeli
  dotyczy),
 • inwentaryzacja zieleni (jeżeli dotyczy),
 • decyzja na wycinkę lub przesadzenie drzew (jeżeli dotyczy)
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu (jeżeli dotyczy),
 • uzgodniony projekt odtworzenia nawierzchni (jeżeli dotyczy),
 • wypis z rejestru gruntów dla trasy s.c. wraz z wyrysem oraz zgodami właścicieli (użytkowników wieczystych) terenów, przez
  które będzie przebiegała sieć ciepłownicza, na jej wykonanie na ich działkach i zajęcie terenu na czas budowy s.c.,
 • w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji na trasie sieci ciepłowniczej nieujawnionej wcześniej w dokumentacji
  technicznej kolizji z infrastrukturą miejską lub zielenią – dostarczenie rozwiązania projektowego na usunięcie tej kolizji,
 • informacja bioz (jeżeli dotyczy),