×

Postępowanie 23/PP/TZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – etap I: zadanie 1 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na os. Przyjaźni 10 w Poznaniu; zadanie 2 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 2 – 31 w Poznaniu

— zadanie 1 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami na os. Przyjaźni 10 w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 38-80 i długości ok. 406 m zgodnie z dokumentacją projektową;

b) utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej;

— zadanie 2 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami w ramach modernizacji istniejącej sieci cieplnej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 2 – 31 w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 32-125 i długości ok. 683 m zgodnie z dokumentacją projektową;

b) likwidacja komory ciepłowniczej (Z1/179)(C5/7).

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06-04-2020 r do godz. 10:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 05/03/2020r. Zamawiający zamieszcza zbiorczo raz jeszcze całą Dokumentację Techniczną dotyczącą postępowania 23/PP/TZ/2020

Dnia 01/04/2020 r. Zamawiający publikuje „Zmianę SIWZ”

Dnia 03/04/2020 r. Zamawiający publikuje „Zmiana_wyjaśnienie SIWZ”

Dnia 09-04-2020 r. Zamawiający publikuje Zmianę Treści Ogłoszenia oraz SIWZ

Dnia 08.05.2020 r. Zamawiający publikuje wyjaśnienie treści SIWZ

Dnia 11.05.2020 r. Zamawiający publikuje wyjaśnienie treści SIWZ

Dnia 13.05.2020 r. Zamawiający publikuje zmianę SIWZ, zmianę ogłoszenia

Dnia 20.05.2020 r. Zamawiający publikuje: SIWZ cz. I IDW wersja ujednolicona oraz załącznik do IDW wersja ujednolicona

Dnia 29.05.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 03.07.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie 1, zadanie 2

Attachments