×

Postępowanie 2020/0447/W Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania:

— zadanie 1: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 40–53 w Poznaniu,

— zadanie 2: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 82–100 w Poznaniu,

— zadanie 3: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 103–113 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24-11-2020 r do godz. 13:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje „Sprostowanie treści SIWZ”

Dnia 24.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Attachments