×

Postępowanie 2020/723/W EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami w rejonie ulic Małachowskiego, Tomickiego, Łaskarza, Konarskiego, św. Michała w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest: EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami w rejonie ulic Małachowskiego, Tomickiego, Łaskarza, Konarskiego, św. Michała w Poznaniu

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 40-200 i długości ok. 1330 m zgodnie z dokumentacją projektową

b) Likwidacja komór ciepłowniczych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.01.2021 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Dnia 28.01.2021 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.

Dnia 09.03.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments