×

POŁĄCZENIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIEBODZINIE

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Połączenie systemów ciepłowniczych w Świebodzinie”

w podziale na zadania:

Zadanie 1 – Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, od komory K33/1, zlokalizowanej na działce 235 z obrębu 1, do granicy działki nr 121/8 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie, (długość ok. 637 m, DN200/315 mm).

Zadanie 2 – Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, od granicy działki nr 121/8 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie, do granicy działki nr 520/10 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Matejki w Świebodzinie, (długość ok. 1190 m, DN200/315 mm).

Zadanie 3 – Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, od granicy działki nr 515/7 z obrębu 2, zlokalizowanej przy ul. Matejki w Świebodzinie, do komory L2 zlokalizowanej na działce 346/59 z obrębu 2, wraz z wykonaniem, na działce 521/4 z obrębu 2, przejścia pod torami kolejowymi, (długość ok. 397 m, DN200/315 mm).

Zadanie 4 – Budowa przepompowni wody sieciowej przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie, na działce nr 121/8 z obrębu 2, wraz z przyłączami. Budowa wodnej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych, łączącej systemy ciepłownicze w Świebodzinie, na działce nr 121/8 z obrębu 2, (długość ok. 50 m, DN200/315 mm). 

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: PŚ/VPOL/VPOZ/1/2019

Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1162814 

Data ogłoszenia: 25.01.2019r 

Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie procedury negocjacyjnej wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 21.02.2019r. do godz.12.00 

Miejsce złożenia ofert: Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, Budynek E, parter – recepcja

Informacje dla Wykonawców:

01.02.2019r.

Załączono informacje o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty