×

Postępowanie 008/PP/TZ/2019 – Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – Etap 1

Zadanie: Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączem w ulicy  Trójpole w Poznaniu

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  16-04-2019 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

„21.03.2019r. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta. Pytania oraz odpowiedzi zawiera pliki pn: „008_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  20.03.2019”.

11.04.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Oferenta.

16.04.2019

Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert.

25.06.2019

Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Attachments