×

Postępowanie 013/PP/TZ/2019 – Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – Etap 1

Zadanie:  Budowa sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Dmowskiego i ul. Krauthofera w Poznaniu

Termin składania ofert:  07-05-2019 r do godz. 11:00

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

18.04.2019

Zamawiający dodał dokument JEDZ.

23.04.2019

Zamawiający informuje o zmianie SIWZ. Wydłużeniu ulega termin składania ofert.

09.05.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr 1 Oferenta: 1. Odpowiedź – 013_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  09.05.2019 wraz z załącznikami: *013 Załącznik do Wyjaśnienia 1_Dokument MIR
* Zmiana SIWZ_09.05.2019


INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmianie ulega SIWZ w poniższym zakresie:

·         Modyfikacja cz.1 SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców dotyczy:

Rozdział XVIII punkt 1 – zmianie ulega termin wykonania zadania dla odcinków  od C1 do 47 oraz od T1 do 38:

z: 31. 08.2019 na: 15.10.2019

Zmieniony SIWZ znajduje się do pobrania w pliku ‘Zmiana SIWZ_09.05.2019’’.

14.05.2019

Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

10.07.2019

Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Attachments