×

Zakup przełączników do sieci technologicznej w Elektrociepłowni ECII Karolin

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.
jako pełnomocnik

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na wykonanie zadania pt.:

Zakup przełączników do sieci Technologicznej w Elektrociepłowni ECII Karolin
Nr przetargu TK/VPOL/VPOZ/7/2019.

Planowany termin realizacji usługi: 30.09.2019.

Dokumentacja przetargowa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oferty wstępne należy przesłać na adres:
VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.
Biuro w Łodzi, 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, Recepcja budynek „E”

praca recepcji w dni robocze w godzinach 8:15 do 15:45

w terminie do dnia 02.08.2019 r. godz. 13:00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawach przetargu są:

  • sprawy formalne i organizacyjne:
    Tomasz Kubiak – tomasz.kubiak3@veolia.com, tel. 42 232 72 81, kom. 667 620 279.
  • sprawy techniczne:
    Maciej Oziembło – maciej.oziemblo@veolia.com, tel. 22 568 84 49, kom. 506 014 781.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Attachments