×

Modernizacja suwnicy pomostowej dwudźwigarowej o udźwigu 80/20/5t z napędem elektrycznym w ECII Karolin w Veolia Energia Poznań S.A. (budynek główny blok BC50 / maszynownia)

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.

Plac Unii C ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

w imieniu Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na wykonanie zadania pt.:

Modernizacja suwnicy pomostowej dwudźwigarowej o udźwigu 80/20/5t z napędem elektrycznym w ECII Karolin w Veolia Energia Poznań S.A. (budynek główny blok BC50 / maszynownia)

Nr przetargu: : DP/VPOL/VPOZ/06/2019

Planowany termin realizacji usługi:  36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Aby otrzymać SWZ zainteresowany podmiot gospodarczy winien wystosować prośbę o SWZ do koordynatora przetargu pod adres mailowy dariusz.praski@veolia.com

Oferty wstępne w wersji papierowej i elektronicznej należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Recepcja V piętro

w terminie do dnia 01.10.2019 (wtorek) do godz. 16:00

(na kopercie należy podać tytuł postępowania i numer przetargu)

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawach przetargu są:

  • sprawy formalne i organizacyjne:
    pytania tylko drogą mailową na adres dariusz.praski@veolia.com

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

Wrzesień 11, 2019

Attachments