×

Postępowanie 017/PP/TZ/2019 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – cz. „E”, „F”, „G”, „H”, „I” w podziale na 7 zadań:

Zadanie 1 – Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I –cz. „F”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych na os. Księdza Popiełuszki w Poznaniu – zadanie 3 i 4  – ETAP I i II

Zadanie 3 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „E”  – Budowa i remont osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Leonarda 6/Winiary 54 w Poznaniu

Zadanie 4 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „G”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na os. Winiary 10-51 w Poznaniu

Zadanie 5 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „G”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Wołyńskiej 33-35/ Wojska Polskiego 28 w  Poznaniu

Zadanie 6 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „H”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Ugory-Wilczak-Szelągowska w  Poznaniu

Zadanie 7 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „H”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Przyjaźni 10  w  Poznaniu

Zadanie 8 –  EFEKTYWNA DYDTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I –cz. „I”  – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 90-121  w  Poznaniu

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  22-10-2019 r do godz. 10:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

16.09.2019r.

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmieniona została cz I SIWZ .
Pismo wraz z załącznikami znajduje się do pobrania w pliku „017_ Zmiana SIWZ_16.09.2019 ″.

03.10.2019r.

INFORMACJA   O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


Zamawiający informuje, że ulega zmianie treść SIWZ cz. III w zakresie:

  • uzupełnienia dokumentacji technicznej w zakresie  dodatkowego przyłącza do budynku na os. Lecha 90-97 w Poznaniu dla zadania 8 dotyczącego budowy osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na os. Lecha 90-121  w  Poznaniu

08.10.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr 2 Oferenta.
Pytanie oraz odpowiedz zawiera plik pn: „017_Wyjaśnienia 2 _ do zapytania Ofertowego  08.10.2019„.


10.10.2019

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania Oferenta.
Pytania oraz odpowiedzi zawierają następujące pliki: „017_Wyjaśnienia 1 _ do zapytania Ofertowego  10.10.2019” ,
017_Wyjaśnienia 3 _ do zapytania Ofertowego  10.10.2019„.

22.10.2019
Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert

28.11.2019

Zamawiający zamieścił Informację o unieważnieniu postępowania

Attachments