×

Postępowanie 21/PP/TZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – etap I: Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych na os. Księdza Popiełuszki w Poznaniu – zadanie 3 i 4 – etap I i II

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 32-150 i długości ok. 1217 m zgodnie z dokumentacją projektową;

b) Likwidacja komór ciepłowniczych: (G3/2/B9), (G3/2/ B9/1), (G3/2/B10), (G3/2/B10a), (G3/2/ B10/1), (G3/2/ B11), (G3/2/B12), (G3/2/ B12/1), (G3/2/ B13/1)(G2/2/B14)

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06-04-2020 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 05/03/2020r. Zamawiający zamieszcza zbiorczo raz jeszcze całą Dokumentację Techniczną dotyczącą postępowania 21/PP/TZ/2020

Dnia 01.04.2020 r. Zamawiający publikuje dokument „Wyjaśnienie i zmiana SIWZ”

Dnia 03.04.2020 r. Zamawiający publikuje dokument „Wyjaśnienie i zmiana SIWZ”, ujednolicona instrukcja dla Wykonawców oraz załączniki do IDW

Dnia 06.04.2020 r. Zamawiający publikuje zaktualizowaną wersję ujednoliconej cz. I IDW

Dnia 09-04-2020 r. Zamawiający publikuje Zmianę Treści Ogłoszenia oraz SIWZ

Dnia 11-05-2020 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

Dnia 03-07-2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments