×

Postępowanie 25/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – etap I budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami, przy ul. gen. Maczka, Sokoła, Szydłowskiej, Piątkowskiej, Michałowskiej, Chełmińskiej, Sochaczewskiej w Poznaniu

„Efektywna dystrybucja ciepła – etap I” budowa osiedlowej sieci cieplnej, wraz z przyłączami, przy ul. gen. Maczka, Sokoła, Szydłowskiej, Piątkowskiej, Michałowskiej, Chełmińskiej, Sochaczewskiej w Poznaniu:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2 x DN 40–150 i długości ok. 1 405 m zgodnie z dokumentacja projektową;

b) likwidacja komór ciepłowniczych;

c) utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej.

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20-04-2020 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 18-03-2020 r. Zamawiający publikuje dokument „Zmiana SIWZ postępowanie 25/PP/FZ/2020”

Dnia 26.03.2020 r. Zamawiający publikuje „Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1”

Dnia 30.03.2020 r. Zamawiający publikuje „Sprostowanie treści SIWZ”

Dnia 02.04.2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana SIWZ IDW”

Dnia 10.04.2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana treści ogłoszenia”

Dnia 14.04.2020 r. Zamawiający publikuje „ogłoszenie zmian TED”

Dnia 17.04.2020 r. Zamawiający publikuje „wyjaśnienie SIWZ”

Dnia 08.05.2020 r. Zamawiający publikuje: zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia, I cz. SIWZ, II cz. SIWZ

Dnia 15.05.2020 r. Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz edytowalne załączniki do IDW

Dnia 26.05.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 16.09.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments