×

Postępowanie 26/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania:

— zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Ugory–Wilczak–Szelągowska w Poznaniu,

— zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Pałucka–Łady w Poznani,

— zadanie 3 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Wojska Polskiego 38–50 w Poznaniu.

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23-04-2020 r do godz. 12:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 30-03-2020 r. Zamawiający publikuje „Sprostowanie treści SIWZ”

Dnia 02-04-2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana SIWZ IDW”

Dnia 10.04.2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana treści ogłoszenia”

Dnia 14.04.2020 r. Zamawiający publikuje „ogłoszenie zmian TED”

Dnia 12.05.2020 r. Zamawiający publikuje „wyjaśnienie, odpowiedź na pytanie Wykonawcy”

Dnia 13.05.2020 r. Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dnia 15.05.2020 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

Dnia 15.05.2020 r. Zamawiający publikuje sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

Dnia 03.07.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dnia 05.11.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Dnia 21.12.2020 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments