×

Postępowanie 27/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania:

— zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Zwycięstwa 25–28, 101,102, 108,118 w Poznaniu,

— zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 90–121 w Poznaniu,

— zadanie 3 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami od Armii Krajowej 34–89 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30-04-2020 r do godz. 10:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 02-04-2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana SIWZ IDW”

Dnia 10.04.2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana treści ogloszenia”

Dnia 14.04.2020 r. Zamawiający publikuje „ogłoszenie zmian TED”

Dnia 13.05.2020 r. Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dnia 15.05.2020 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

Dnia 03.07.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments