×

Postępowanie 28/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania – budowa osiedlowej sieci cieplnej

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączyw technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania:

— zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 83, 75, 78, 78A i 75A w Poznaniu;

— zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 34 i 36 w Poznaniu;

— zadanie 3 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Rzeczypospolitej 8–14 w Poznaniu, os. Powstań Narodowych 39–61 w Poznaniu, os. Pod Lipami 15 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08-05-2020 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 02-04-2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana SIWZ IDW”

Dnia 24.04.2020 r. Zamawiający publikuje „odpowiedź na pytanie Wykonawcy wraz z załącznikiem”

Dnia 06-05-2020 r. Zamawiający publikuje: Zmiana treści ogłoszenia, wyjaśnienie treści SIWZ

Dnia 25-05-2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 03-07-2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments