×

Postępowanie 29/PP/FZ/2020 Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – etap I „Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2 w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08-05-2020 r do godz. 12:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 02-04-2020 r. Zamawiający publikuje „zmiana SIWZ IDW”

Dnia 06-05-2020 r. Zamawiający publikuje: Zmiana treści ogłoszenia, wyjaśnienie treści SIWZ, I cz. SIWZ, II cz. SIWZ

Dnia 21-05-2020 r. Zamawiający publikuje: odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz załączniki do IDW w wersji edytowalnej

Dnia 25-05-2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 03.08.2020 r. Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments