×

Postępowanie 2020/0358/W Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 2 Zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową.

Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 2 zadania:
— zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Zwycięstwa 1–4 w Poznaniu,
— zadanie 2:
2.1. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych na osiedlu Dąbrowszczaków w Swarzędzu na odcinku pkt A D7–D8 – pkt C z przyłączami do węzłów W3023, W3492 W4012;
2.2. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych na osiedlu Dąbrowszczaków w Swarzędzu na odcinku pkt E2/19, D2–D4 z przyłączami do węzłów W3032, W3420, W3145, D3–D5 – pkt B, D5 – pkt A.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16-11-2020 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Z uwagi na zgłaszane problemy z otwarciem pliku „Dokumentacja postępowania 20200358W” dnia 14.10.2020 r. Zamawiający publikuje dokumentację raz jeszcze, tym razem pliki zamieszczone są osobno.

Dnia 15.10.2020 r. Zamawiający, z uwagi na zgłaszane problemy z otwarciem pliku „Swarzędz os. Dąbrowszczaków 15,25,27”, zamieszcza plik ponownie tym razem podzielony na trzy pliki.

Dnia 15.10.2020 r. Zamawiający publikuje Załącznik nr 7 do IDW Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dnia 16.10.2020 r. Zamawiający publikuje: „Zmiana ogłoszenia oraz SIWZ” oraz „Ogłoszenie zmian”

Dnia 04.11.2020 r. Zamawiający publikuje „Wyjaśnienia treści SIWZ”

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje ujednoliconą wersję IDW – I cz. SIWZ ”

Dnia 19.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments