×

Postępowanie 2020/0022/P/P pn. „Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – os. Czecha”

UWAGA!! Kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 23.11.2020 r., godz. 11:00.

Nowy termin otwarcia ofert to 23.11.2020 r. godz. 12:00

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii ,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.11.2020 r., godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

23.11.2020 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Informacja z otwarcia ofert”

08.03.2021 r. – Zamawiający zamieszcza plik „Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_www”

Attachments