×

Postępowanie 2020/0374/W Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 2 zadania

Zadanie 1: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 25-31 w Poznaniu.

Zadanie 2:

2.1. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 32-36 w Poznaniu;

2.2. budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 33-35 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23-11-2020 r do godz. 13:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje „Wyjaśnienia oraz sprostowanie treści SIWZ”

Dnia 23.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Attachments