×

Postępowanie 2020/0392/W Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – budowa osiedlowej sieci cieplnej magistralnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami os. Pod Lipami 5 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii ,,tradycyjnej”, wymiana armatury DN400 w komorze S1/12, budowa nowej komory z montażem przepływomierzy, likwidacja istniejących komór ciepłowniczych, zgodnie z dokumentacją projektową. Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – budowa osiedlowej sieci cieplnej magistralnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami os. Pod Lipami 5 w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24-11-2020 r do godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 04.11.2020 r. Zamawiający publikuje: Wyjaśnienia treści SIWZ; rys. 3 SCHEMATY; zest. mat.

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje: „Ogłoszenie zmian” oraz „Wyjaśnienia treści SIWZ”

Dnia 30.11.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 08.01.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Attachments