×

Postępowanie 2020/0024/P/P Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania

UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 30.11.2020 r., godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert to 30.11.2020 r. godz. 12:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – os. Rzeczypospolitej

Zadanie 2 – Efektywna Dystrybucja Ciepła – Etap I – os. Lecha

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.11.2020 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

20.11.2020 r – W związku z sygnałem od wykonawcy, że ma problem z pobraniem folderu „Dokumentacja techniczna – Zadanie 2 – os. Lecha 2”, Zamawiający zamieszcza ponownie ten folder w podziale na dwie części: „Dokumentacja techniczna – Zadanie 2 – os. Lecha 2_cz.1” oraz „Dokumentacja techniczna – Zadanie 2 – os. Lecha 2_cz.2”. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że całość dokumentacji została od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona także na Platformie zakupowej.

20.11.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert_20.11.2020”

20.11.2020 r. – Zamawiający zamieścił folder „Załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ_JEDZ_poprawiony”

25.11.2020 r. – Zamawiający zamieścił plik „Ogłoszenie zmian_2020-OJS-565996-pl ” stanowiący opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przesłane do publikacji w dniu 20.11.2020 r.

Attachments