×

Postępowanie 2020/0557/W Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – likwidacja węzła grupowego przy ul. Galla 9-11 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest: „Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – likwidacja węzła grupowego przy ul. Galla 9-11 w Poznaniu”:

1.1. budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Galla, Kassyusza, Polna, Dąbrowskiego;

1.2. wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03-12-2020 r do godz. 13:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 05.11.2020 r. Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 18.11.2020 r. Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ, węzeł_zmieszania_pompowego, Dabrowskiego 92

Dnia 03.12.2020 r. Zamawiający publikuje „Informację z otwarcia ofert”

Dnia 08.02.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments