×

Postępowanie 2020/0378/W Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 2 zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową. Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 2 zadania:

— zadanie 1 – likwidacja węzła grupowego przy ul. Przybyszewskiego 20 w Poznaniu:

1.1. wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną;

1.2. wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

— zadanie 2 – efektywna dystrybucja ciepła – etap I – likwidacja węzła grupowego przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu:

2.1. wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną;

2.2. wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż węzłów cieplnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.12.2020 r do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Dnia 27.11.2020 r. Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 08.12.2020 Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SIWZ

Dnia 16.12.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 09.03.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Attachments