×

Postępowanie 2020/0043/P/P Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji – Budowa Sieci Cieplnej w ul. Wieruszowskiej ETAP II

UWAGA! Ważna informacja!

27.01.2021 r. Zamawiający zamieścił plik „Informacja o odstąpieniu od zakupu_www”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej w ul. Wieruszowskiej w Poznaniu, w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 125-200 i długości około 713 m, zgodnie z dokumentacją projektową.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.02.2021 r. do godz. 11:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Attachments