×

Postępowanie 014/PP/TZ/2019 Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – ETAP I

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Budowy przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych 2Xdn 80-100mm, wraz z węzłem cieplnym dla budynku naukowo-dydaktycznego przy

ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  08-04-2019 r do godz. 11:30.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

07-03-2019

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

https://energiadlapoznania.pl/o-firmie/zakupy/zamowienia-publiczne w „Postępowaniu nr 014/PP/TZ/2019:  WYKORZYSTANIE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE –  ETAP I dla: Budowy przyłącza cieplnego z rur stalowych preizolowanych 2xDN80-100mm, wraz z węzłem cieplnym dla budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu

 ‘014 Załącznik nr 1 do wyjaśnienia 1 zmiana SIWZ’   –  z aktualizacją SIWZ w poniższym zakresie; ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

08.04.2019

Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

23.04.2019

Zamawiający zamieścił informację z wyboru ofert.

Attachments