×

Postępowanie 2020/0552/W Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 3 zadania

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii „tradycyjnej” zgodnie z dokumentacją projektową. Efektywna dystrybucja ciepła – etap I w podziale na 3 Zadania:

— zadanie 1 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Jana III Sobieskiego 1–7 w Poznaniu,

— zadanie 2 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Jana III Sobieskiego 3–8 w Poznaniu,

— zadanie 3 – budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Szczawnickiej w Poznaniu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03-12-2020 r do godz. 11:00. Zgodnie z informacją opublikowaną dnia 16.11.2020 r. “Zmiana treści SIWZ”, termin składania ofert został zmieniony na 07.12.2020 r. godz. 11:00.

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.)

Dnia 16.11.2020 r. Zamawiający publikuje: “Ogłoszenie zmian” oraz “Zmiana treści SIWZ”

Dnia 07.12.2020 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Dnia 10.02.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 3

Dnia 05.05.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1 i 2

Dnia 06.07.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej – Zadanie 2.