×

Postępowanie 26/2/PP/FZ/2020 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami ul. Wojska Polskiego 38-50 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest: EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA – Etap I – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami ul. Wojska Polskiego 38-50 w Poznaniu

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 40-125 i długości ok. 535 m zgodnie z dokumentacją projektową

b) Likwidacja komór ciepłowniczych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.01.2021 r do godz. 13:00

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Dnia 28.01.2021 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.

Dnia 23.03.2021 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Attachments